جدول مشخصات کامل شفت و توان الکتروموتورهای ۲، ۴ و ۶ قطب براساس فریم الکتروموتور