طراحی پارامتری، طراحی و ساخت قالب های فورج دقیق چرخ دنده هرز گرد پژو ۴۰۵

عنوان:طراحی پارامتری، طراحی و ساخت قالب های فورج دقیق چرخ دنده هرز گرد پژو ۴۰۵ با استفاده از CAD/CAM
دانشگاه تربیت مدرس
نویسندگان:محمد حسین صادقی، علی خسروی
سال انتشار: ۱۳۸۶