بررسی رشد ترک های زیرسطحی در اثر بارگذاری تماسی متناوب در چرخ دنده ها

عنوان:  بررسی رشد ترک های زیر سطحی در اثر بارگذاری تماسی متناوب و ایجاد کچلی در چرخ دنده ها
دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسندگان:عباس جورابلو، رحمت الله قاجار
سال انتشار: ۱۳۸۶