بررسی عوامل موثر در رانکاوی الاستوهیدرودینامیک و تاثیرات آن بر واماندگی سطحی چرخدنده های ساده

عنوان:بررسی عوامل موثر در رانکاوی الاستوهیدرودینامیک و تاثیرات آن بر واماندگی سطحی چرخدنده های ساده

نویسندگان: فرید اکبری تهامی، اکبر رسولیان، نگین موسوی، مهسا عسگری ثابت
سال انتشار: ۱۳۸۹